fb

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

 1. Ποιοί Είμαστε (Υπεύθυνος Επεξεργασίας)

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TAXIPLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό το ελληνικό δίκαιο με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119205701000 και Α.Φ.Μ. 800379413, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») ορίζει ως υπεύθυνος επεξεργασίας (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxiplon.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ή/και όταν εγγράφεστε ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή συντονισμού μεταφορικού έργου “Taxiplon Passenger” η οποία δημιουργήθηκε και ανήκει στην Εταιρεία (εφεξής η «Εφαρμογή»).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών συντονισμού μεταφορικού έργου στην Ελλάδα από το 2012 και είναι μια από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα με βραβευμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον επιβάτη. Η Ιστοσελίδα αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή. Επιπρόσθετα, στην έδρα της Εταιρείας μας λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο ώστε να υπάρχει δυνατότητα και τηλεφωνικής κρατήσεως, όπου χρησιμοποιείται τεχνολογία καταγραφής συνομιλιών για την εξασφάλιση της ποιότητας της εξυπηρέτησής και για την ασφάλειά σας. Οι κλήσεις καταγράφονται, μετά από ενημέρωση σας με ηχογραφημένο μήνυμά μας και αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και διατηρούνται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο προς το σκοπό της εμπορικής συναλλαγής.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, ως και τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Η Εταιρεία σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εκτιμά τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Κατά συνέπεια, χειριζόμαστε υπεύθυνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θέλουμε να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων σας. Προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, (εφεξής «Υποκείμενα Δεδομένων») που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή τους και τις οποίες επεξεργαζόμαστε ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων σας.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στα ακόλουθα στοιχεία: Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, τηλ.: 214 41 656 82, Φαξ: 210 27 53 088, email: privacy@taxiplon.gr

 1. Ορισμοί

Σας παραθέτουμε ορισμένους ορισμούς από τον ΓΚΠΔ για να σας διευκολύνουμε στην καλύτερη κατανόηση των όρων που χρησιμοποιούμε στην παρούσα:

«Προσωπικά Δεδομένα»: οποιεσδήποτε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα » ή «Δεδομένα»).

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα Προσωπικά Δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. H Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των Δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο Δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τρόπο ώστε τα Δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο Υποκείμενο Δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Σύστημα Αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο Προσωπικών Δεδομένων τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

«Περιορισμός της Επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων Προσωπικών Δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση Προσωπικών Δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Εποπτική Αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 ΓΚΠΔ.

«Ενδιαφερομένη Εποπτική Αρχή»: Εποπτική Αρχή την οποία αφορά η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, διότι:

α) ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν λόγω Εποπτικής Αρχής

β) τα Υποκείμενα Δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω Εποπτικής Αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή

γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω Εποπτική Αρχή.

 1. Υποχρέωση Παραχώρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα και μπορεί να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η σύναψη της εμπορικής σύμβασης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επηρεάζει τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

 1. Τί πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με εμάς:

Α. Ποιά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση email, το κινητό σας τηλέφωνο και το σταθερό τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, μας παρέχετε πληροφορίες σύνδεσης διαδικτύου – όπως χρόνο και διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας μας, αλλά και πληροφορίες τοποθεσίας – όπως το σήμα GPS της συσκευής σας ή πληροφορίες για σημεία πρόσβασης WiFi, οι οποίες ενδέχεται να μεταδοθούν σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (πχ WiFi, Mobile Apps). Επίσης, μας παρέχετε πληροφορίες σχετικές με την διαδρομή και προορισμό σας (διεύθυνση: οδός, αριθμός, πόλη) ως και τον τρόπο πληρωμής. Μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Ως προς τα Δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη τόσο στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσεως όσο και με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία και τον σκοπό τυχόν διασφάλισης των οικονομικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων μας στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν εμφανίζονται δημόσια και η χρήση τους γίνεται μόνο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τα Δεδομένα που σημειώνονται ως υποχρεωτικά απαιτούνται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, προκειμένου η Εταιρεία να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η παροχή των υπηρεσιών

β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας

γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας για εμπορικούς λόγους, καθώς και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς ως και για την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των καταναλωτικών σας τάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας

ε) για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών της Ιστοσελίδας

στ) για πληροφορίες σε σχέση με τις διενεργηθείσες εμπορικές συναλλαγές (πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας κλπ) και για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και για την προστασία των πελατών μας από απάτες

ζ) για τον εντοπισμό της γεωγραφικής σας θέσης

η) για την αποθήκευση των μεταφορικών διαδρομών και τις προσωπικές σας προτιμήσεις σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία

θ) για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή μας, για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας μας στο πλαίσιο προστασίας των νομίμων συμφερόντων μας

ι) για την επικοινωνία: η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία, με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία

ια) για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε όπως για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία καταγραφής των συνομιλιών στο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη καθημερινή βάση για την εξασφάλιση της ποιότητας της εξυπηρέτησής και για την ασφάλειά σας. Οι κλήσεις καταγράφονται, μετά από ενημέρωσή σας με ηχογραφημένο μήνυμά μας και αφού έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας και διαφυλάσσονται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσουμε με εσάς όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας.

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).

Η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους μας είναι κυρίως η εκτέλεση σύμβασης, ή το έννομο συμφέρον μας (π.χ. η διαφύλαξη της ασφάλειας των συστημάτων μας) ή η ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. κοινοποίηση δεδομένων σε αρμόδιες αρχές).

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν και επεξεργασθούν μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όταν τούτο είναι απολύτως απαραίτητο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και διατηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στο πλαίσιο της προστασίας των Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τεχνολογίες (κρυπτογράφηση κλπ), ώστε να διαφυλάξουμε τα Δεδομένα σας από κάθε τυχόν παράνομη επεξεργασία ή κακόπιστη ενέργεια.

Β. Φόρμα επικοινωνίας Taxiplon και Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Παρέχουμε στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία είναι το ονοματεπώνυμο και το email.

Γ. Αυτόματη συλλογή Δεδομένων

Ενδέχεται μετά από την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, ο server (διαμετακομιστής) μας να καταγράψει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά Προσωπικό Δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Οι λόγοι (νομική βάση και σκοπός) για τους οποίους συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα είναι οι εξής:

α) Το έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και προς διαφύλαξη του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας σε σχέση με νομικές αξιώσεις και

β) Την έννομη υποχρέωση να τηρούμε τα στοιχεία αυτά, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εφόσον τυχόν ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές και με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δ. Τόπος και χρόνος αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Τα Δεδομένα σας αποθηκεύονται στην βάση Δεδομένων της Εταιρείας μας, την οποία και διαχειρίζεται το εκπαιδευμένο προς τούτο προσωπικό της Εταιρείας. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης είναι το ελάχιστο που απαιτείται και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του  εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και προς διασφάλιση της τήρησης των κανόνων για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα για όσο καιρό παραμένετε χρήστης στην Εφαρμογή μας, ενώ εάν αποστείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, το μήνυμα και τα στοιχεία σας θα διαγραφούν εντός 2 μηνών από την ημερομηνίας αποστολής του τελευταίου μηνύματος που θα λάβουμε από εσάς. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών σας Δεδομένων μεταβάλλεται/προσαρμόζεται αντίστοιχα με βάση την εκτέλεση της σύμβασης και την σχετική νομοθεσία. Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν και αποθηκεύθηκαν με βάση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των Δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η νομική μας επιδίωξη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης/συναίνεσης ισχύει μόνο για το μέλλον και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο, με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα, έχετε το:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων (είτε μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε μέσω του προφίλ σας)
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, την διαγραφή των Δεδομένων σας και ειδικότερα όταν επεξεργαζόμαστε αυτά με βάση την συγκατάθεσή σας ή για το έννομο συμφέρον μας, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας που επιβάλλεται από το νόμο ή δημόσιο συμφέρον το εν λόγω δικαίωμα, υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή ακόμη και δεν υφίσταται
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους μας και ειδικότερα και όλως ενδεικτικά όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και όσο διαρκεί η αμφισβήτηση αυτή και μέχρι να γίνει επαλήθευση κλπ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, που γίνεται όταν αυτή είναι απαραίτητη και για τον σκοπό του έννομου συμφέροντός μας, το οποίο και επιδιώκουμε ως και για σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης ή καταναλωτικού προφίλ
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα Δεδομένα που μας έχετε παρέχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ήτοι μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά ως και να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και με βάση τις διατάξεις του GDPR
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Εποπτικής Αρχήςσε περίπτωση παράνομης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (στην Ελλάδα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ωσαύτως, σας ενημερώνουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας περί ασκήσεως των δικαιωμάτων σας, άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας ως και τον φόρτο εργασίας της Εταιρείας μας, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο μηνών, αλλά θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σας γνωστοποιούμε επίσης με την παρούσα, ότι σε περίπτωση διαπιστώσεως Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δοθέντος ότι η εξασφάλιση της προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 1. Δικαίωμα Καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας για παροχή εξηγήσεων και διατύπωση παραπόνων ως ανωτέρω εξετέθη και στην τυχόν αδόκητη περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ενδιαφερόμενη Εποπτική Αρχή, στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-2, τηλ.: 210 64 75 600, ΦΑΞ: 210 64 75 628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: , ιστοσελίδα: www.dpa.gr.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων – Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα Δεδομένα των χρηστών με σωστό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνει με κάθε επιμέλεια όλα τα δέοντα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή μη εγκεκριμένης καταστροφής των Δεδομένων. Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ακολουθώντας τις οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα Δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση υπεύθυνοι που ασχολούνται με τη λειτουργία της Εφαρμογής (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών-χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται στα κεντρικά γραφεία του ελεγκτή Δεδομένων και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου βρίσκονται τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται με την επεξεργασία.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων, με χρήση συστήματος κρυπτογράφησης και συνεχείς και εκτεταμένους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης και συλλογής –επεξεργασίας Δεδομένων τα οποία και διατηρούμε στην Εταιρεία μας, διαθέτει δε προς τούτο έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού της Εφαρμογής είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Χρήση Εφαρμογής Και Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων Σε Επαγγελματίες Οδηγούς ΔΧΕ Οχημάτων

Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής μας μέσω της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μας θα σας ζητηθούν να γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία και είναι απολύτως απαραίτητα (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, διαδρομή), ώστε να ολοκληρωθεί η εμπορική συναλλαγή, και τα οποία και ενδέχεται να καταχωρηθούν και επεξεργαστούν μόνο προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εμπορικής συναλλαγής. Τα Δεδομένα αυτά θα προωθηθούν στον οδηγό του οχήματος, ο οποίος και έχει αποδεχτεί την συγκεκριμένη διαδρομή και προς τον σκοπό ταυτοποιήσεως πελάτη-επιβάτη κατά την επιβίβαση. Ο οδηγός έχει δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας για αποσαφήνιση πληροφοριών σε σχέση με την παραλαβή σας.

Ο οδηγός δεν μπορεί να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται ή να κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία και θα αποσβεσθούν στον τερματισμό της διαδρομής.

Με την αποδοχή της προτεινόμενης διαδρομής από τον οδηγό, συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς μεταξύ οδηγού και επιβάτη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη από την τυχόν μη ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον οδηγό και αποκλειστικά υπεύθυνος είναι αυτός κατά του οποίου και θα πρέπει να στραφείτε προσωπικά σε περίπτωση που παραβιάσει ή χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο είτε μέσω χρήσης σε προσωπικές ιστοσελίδες είτε μέσω κοινοποίησης σε τρίτους είτε μέσω κάθε άλλη υπαίτιας ή παράνομης συμπεριφοράς. Η παρούσα δήλωση απορρήτου της Εταιρείας δεν ισχύει για τους οδηγούς και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση αυτής από τους οδηγούς, οι οποίοι ενέχονται προσωπικά για κάθε τυχόν απορρέουσα ευθύνη από παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων έναντι των επιβατών.

 1. Λοιποί Αποδέκτες Των Δεδομένων

Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ. Επίσης, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τους εργαζόμενους στην Εταιρεία μας ή συνεργάτες της Εταιρείας μας, μόνο με την παροχή αδείας από την Εταιρεία μας και προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης πελατών και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για τον σκοπό της εμπορικής μας συναλλαγής και της εύρυθμης λειτουργίας τη Εταιρείας μας.

Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, όπως υποστήριξη υπηρεσιών πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών και χρήση σε πιστωτικά ιδρύματα αλλά και για την εκτέλεση εντολών από Δημόσιες Υπηρεσίες ή την άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών. Οι τρίτοι συνεργάτες της Εταιρείας μας που τυχόν επεξεργαστούν για λογαριασμό μας Προσωπικά Δεδομένα, πληρούν τα εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας αυτών σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ.

 1. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Η Τaxiplon, διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Google, Instagram, Linkedin, Youtube. Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των Δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, με την χρήση των ανωτέρω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης), είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.

Η συγκατάθεσή σας πραγματοποιείται όταν κάνετε like ή follow στις σελίδες μας και μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ήτοι κάνοντας unlike ή unfollow. Σας επισημαίνουμε ότι με την συγκατάθεσή σας αυτή, αποδέχεστε την πολιτικής μας για την προστασία Δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow). Η Εταιρεία μας κατά τη νομολογία, θεωρείται από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας μαζί με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής μας πολιτικής για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ωσαύτως για την διασφάλιση αυτών εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους: Facebook, Twitter, Google, Instagram, Linkedin, Youtube.

Επιπρόσθετα, δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των σχολίων που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλουμε προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος και προς τον σκοπό αυτό έχουμε δικαίωμα αφαιρέσεως οποιοδήποτε είδος περιεχομένου ή σχολίου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

 1. Cookies

Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κλπ) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

 1. Ηλικιακό Όριο 

Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο παρά μόνο μετά από την αποδεδειγμένη παροχή συγκατάθεσης από κηδεμόνα. Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. Σε περίπτωση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψη γονέων και κηδεμόνων η χρήση της Εφαρμογής από ανηλίκους παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

 1. Πολιτική Πληρωμής 

Η πληρωμή της εκτελεσθείσας διαδρομής γίνεται με τους εξής τρόπους: α) απευθείας στον οδηγό με μετρητά χρήματα χωρίς χρήση της Εφαρμογής, β) μέσω της λειτουργίας πληρωμής της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που η πληρωμή επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας πληρωμής της Εφαρμογής, ενδέχεται να συλλεχθούν – αποθηκευθούν Προσωπικά Δεδομένα για ολοκλήρωση της εμπορικής συναλλαγής στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος και καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς διαφύλαξη αυτών, πληρώντας όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία μας αποθηκεύει μόνο τα άκρως απαραίτητα στοιχεία και στο πλαίσιο της πληρωμής για τον σκοπό εξακριβώσεως της εμπορικής συναλλαγής.

 1. Πολιτική Διαφημίσεων και Ενημερωτικών Δελτίων 

Με την εγγραφή στην υπηρεσία μας και την χρήση αυτής, είναι δυνατόν να λάβετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή διαφημιστικό υλικό προς το email που δηλώνετε. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή διαφημιστικό υλικό που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email, διατηρώντας τη δυνατότητα να δηλώσετε την αντίθεσή σας κατά την εγγραφή σας για λήψη ενημερώσεων για σκοπούς marketing ή έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Με την συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε διαφημιστική-προωθητική ενέργεια μας εξουσιοδοτείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και μόνο προς τον συγκεκριμένο σκοπό. H Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων ως και άλλων προωθητικών ενεργειών, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων ή άλλης διαφημιστικής ενέργειας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 1. Αλλαγές και Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου και Ενημέρωση Χρήστη 

Η αποτελεσματική προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών μας. Προτεραιότητα της Εταιρείας μας είναι η συνεχόμενη παροχή καλύτερων υπηρεσιών που σημαίνει αδιάκοπη προσπάθεια βελτίωσης των πρακτικών μας με σεβασμό στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μερικά ή συνολικά την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα, ή απλά να ενημερώνει το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων του εφαρμοστέου δικαίου) κάθε δε τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 1. Ερωτήσεις/Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή τον τρόπο Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους μας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε εγγράφως στην διεύθυνση Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα της Εταιρείας μας: 214 41 65 682, Φαξ: 210 27 53 088 (Ώρες επικοινωνίας: 11:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@taxiplon.gr

 1. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου 

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές είναι ουσιαστικές, θα σας αποστέλλουμε σχετική ειδοποίηση και θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όποτε αυτό απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει από το Δεκέμβριο του 2018.